Гардеробные на заказ

Аристо уа


Аристо уа

Жеке физикалы ілімдерді пайда болу дуірі.

Былыстарды бірлігі жайлы аида, 19 -ды 2-жартысында, Ф-ны тгелдей айта руа келіп соты.

Рылрылар шапша тетін былыстар мен ядр. Радиофизиканы олданылу саласына радиолокация, ра-диоастрономия, радиометеорология жатады.

Кавендиш аылшын алымы. Прогресті дамуында елеулі орын алды (.

18 -да салмасыз сйы жайлы тсінік Ф-ны барлы саласына ене бастады.

Орта Азия мен азастанан шыан ылымдар араб мдениеті мен ылымы одан рі дамытты.

Жоары энергия физикасы жне космосты сулелер саласында нды деректер алынды (Ж.

Дни «кірпіштері» ызметін атаратын бл блшектерге берілген, «элементар» дген атты зі де, оны рі арай блінбейтін ара-найымдылырында болуы керк. Американды физиктерді баса бір тобы антипейтронды ашты.

Б.)-ат-ты денелер физикасы (М.

Сйтіп Ф-ны жаратылыс тану ылымдарына ыпалы арта бастады.

Ньютон зіні «Табиат философиясыны математикалы негіздері» атты ебегінде (1687) механика задарыны е жетілдірілген тжырымдамасын берді. Тмен температуралар техникасы пайда болды.

Тмен температуралар саласындаы зерттеулер де ке ріс алды. Б.) салалары бойынша да практикалы маызы зор зерттеулер жургізіліп келеді. Жаа теория материя озалысын жне сол озалыса атысты Ф-ны негізгі ымдары кеістік пен уаыт жніндегі тсініктерді жаа белеске ктеріп, оларды а-сиеттері жніндегі асырлар бойы алыптасан кзарасты негізінен згертті.

Атом туралы ілім (атомистика) талай асыра созылан талас-тартыстан кейін, азіргі табиат жайлы ылымдарды негізіне айналды. Трыдан бір жйе-ге келтірді.

Элемент-терді, тіпті жке атомны озгалы-сын баылауа болады. Ылымдарыны дамуына з лестерін осты. Техникалы термодинамика іштен жанатын двигателъдерді дамуына ыпал жасады.

Реклама:
гардеробная комната